System Kramerius
Document types
Alphabet
Author selection
Monograph selection
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

*Centrum securitatis, to jest: Hlubina bezpečnosti, aneb: Světlé vymalování, jak v samém jediném Bohu ... pokoj a blahoslavenství záleží(1/132)
*Comenius gallico - germanicus oder die Welt in Bildern französisch und deutsch(1/164)
*Časoměrné překlady žalmův Br. Jana Amosa Komenského, pak Br. Jana Blahoslava, kn. Matouše Philonoma Benešovského a M. Vavřince Benedikta Nudožerského(1/112)
*Dionysii Catonis Disticha moralia(1/24)
*Haggaeus redivivus(1/150)
*Historie o těžkých protivenstvích církve české, hned od počátku jejího na víru křesťanskou obrácení, v létu Páně 894. až do léta 1632. za panování Ferdinanda II(1/354)
*Hystorja O těžkých Protiwenstwjch Cýrkwe České(1/415)
*J.A. Komenského Fysika(1/44)
*J.A. Komenského Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské(1/28)
*J.A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce, to jest, Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, ...(1/190)
*J.A. Komenského Modlitby křesťanské, totiž modlitby každodenní, nedělní ... ze spisů Jana Amosa Komenského v jedno sebrané(1/240)
*J.A. Komenského Renuntiatio mundi, to jest: Výhost světu(1/12)
*J.A. Komenského Řeč o vzdělávaní vtipu, mluvená ve větší síni školy Patacké dne 24. listopadu 1650(1/28)
*Jana A. Komenského Nejnovější metoda jazyků(1/431)
*Jana Amosa Komenského Didaktika(1/296)
*Jana Amosa Komenského Didaktika, to jest, Umění umělého vyučování(1/268)
*Jana Amosa Komenského Didaktika, to jest, Umění umělého vyučování.(1/340)
*Jana Amosa Komenského Harmonie, aneb, Rozjímání o umučení, smrti, pohřbu i vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista, sebrána ze všech čtyr evangelistu a v jistý pořádek uvedena(1/501)
*Jana Amosa Komenského Hlubina bezpečnosti, aneb: Světlé vyobrazení, jak v samém jediném Bohu a pokorném se jemu na všecku jeho vůli oddání a poddání všeckna dokonalá přítomného života bezpečnost, pokoj a blahoslavenství záleží(1/262)
*Jana Amosa Komenského Informatorium školy mateřské, to jest, Pořádná a zřetedlná zpráva, kterak rodičové pobožní ... nejdražší svůj klénot, dítky své milé ... na spasení vésti a cvičiti mají(1/96)
*Jana Amosa Komenského Kázání(1/405)
*Jana Amosa Komenského Krátké dějiny církve slovanské(1/101)
*Jana Amosa Komenského Poslední vůle, aneb, Kšaft, v němž upřímné o sobě i věcech svých činí vyznání, jakž též i užitečné krajanům svým dává napomenutí(1/18)
*Jana Amosa Komenského Přemýšlování(1/193)
*Jana Amosa Komenského Sebrané spisy vychovatelské(1/349)
*Jana Amosa Komenského Theatrum universitatis rerum(1/100)
*Jana Amosa Komenského Umění kazatelské(1/125)
*Janua linguarum reserata aurea, sive seminarium linguarum et scientiarum omnium ...(1/280)
*Jo. Amos Comenius Graeco latinus usui studiosae juventutis accommodatus(1/173)
*Joannis Amos Comenii Orbis pictus(1/86)
*Joannis Amos Comenii Orbis pictus(1/86)
*Joh. Amos. Comenii Orbis sensualium pictus quadrilinguis(1/476)
*Karla Amerlinga Orbis Pictus, čili, Svět v obrazích(1/122)
*Korrespondence Jana Amosa Komenského(1/233)
*Labirynt Swěta a Rág Srdce(1/228)
*Labyrint Swěta a Rág Srdce(1/288)
*Nábožná přemýšlování o večeři Páně od Jana Amosa Komenského, k čemuž připojen jest Čtrnáctý článek z konfesí starých Čechův o večeři Páně jednající(1/195)
*Neuer Orbis Pictus für die Jugend oder Schauplatz der Natur, der Kunst und des Menschenlebens(1/1043)
*Obraz Jednoty Českobratrské čili Jana Lasitského historie o původu a činech Bratří Českých, ... vydaná v Lešně Polském od Jana Amosa Komenského(1/320)
*Obrázky ze spisu "Orbis Pictus" od Komenského(1/68)
*Orbis pictus(1/478)
*Orbis pictus v řeči české a německé(1/160)
*Orbis pictus v řeči české a německé(1/200)
*Praxis pietatis, to jest, O cvičení se v pobožnosti pravé(1/492)
*Přemysslovánj o Dokonalosti Křesťanské, kterauž Bůh wywoleným swým we slowu swém ukazuge, Duchem swým wniter wnuká, a gi w nich k newyprawitelnému gegich potěssenj rozličnými libými i odpornými wěcmi rozněcuge a k plnosti přiwodj(1/72)
*Život blahoslavené paměti Jana Amosa Komenského, biskupa církve českobratrské, k čemuž připojen jest tékož Kšaft umírající matky jednoty bratrské, kterýmž v národu svém obzvláštnosti své dokonávajíc svěřené sobě od Boha poklady mezi syny a dědice své rozděluje(1/83)