System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

*C. Iulii Caesaris Commentarii de bello Gallico(1/273)
*Cagliostro in Petersburg(1/228)
*Calderon(1/4)
*Camargo(1/52)
*Camellien(1/415)
*Camellien(1/762)
*Cantus firmus(1/62)
*Capitaine Henriot(1/127)
*Capitalism at the cross-roads : a study of the causes of the world economic crisis and a proposal for its remedy(1/170)
*Cár a tesař(1/88)
*Car Alexander III. a odhalení záhadné smrti jeho(1/2118)
*Car Petr Veliký tesařem v Zaardamu(1/80)
*Cár Petr Weliký tesařem w Zaardamu(1/64)
*Caritas(1/689)
*Carl Screta(1/114)
*Carlsbad(1/241)
*Carlsbad und seine Umgebungen(1/177)
*Carlsbad und Teplitz(1/686)
*Carlsbads Memorabilien vom Jahre 1325 bis 1839(1/527)
*Carmen(1/72)
*Carnevals-Almanach auf das Jahr 1830(1/372)
*Carův kurýr(1/90)
*Carův kurýr(1/362)
*Carův kurýr, aneb, Z Moskvy do Irkucka(1/80)
*Cář Alexander a jeho doba(1/967)
*Casanova(1/100)
*Catalog der Kunstausstellung der Gesellschaft patriotischer Kunstfreunde in Prag(1/30)
*Catalog der land- und forstwirthschaftlichen und landwirthschaftl.-industriellen Landes - Ausstellung im Bubenčer Parke bei Prag 1883(1/250)
*Catalogue raisonné, oder, Beschreibendes Verzeichniss der im Galleriegebäude der Gesellschaft patriotischer Kunstfreude zu Prag aufgestellten Hoser'schen Gemälde-Sammlung(1/240)
*Catalogus librorum, incunabulorum, codicum manuscriptorum, chartarum geographicarum, quae olim ad bibliothecam Pauli Josephi Šafařík pertinebant(1/120)
*Catalogus venerabilis cleri Almae Dioecesis Brunensis(1/106)
*Cavani(1/164)
*Cech písařský(1/84)
*Celé jihoslovanské bojiště(1/47)
*Celý Žaltář Proroka a Krále Sw. Dawida w rytmy vwedený(1/95)
*Cena duše(1/308)
*Cenné papíry vídeňské bursy(1/74)
*Cenné papíry, jich národohospodářský veřejný a obchodní význam napsal Jan Koloušek(1/286)
*Centrum securitatis, to jest: Hlubina bezpečnosti, aneb: Světlé vymalování, jak v samém jediném Bohu ... pokoj a blahoslavenství záleží(1/132)
*Céphalopodes(1/282)
*Céphalopodes siluriens de la Boheme(1/40)
*Céphalopodes siluriens de la Boheme(1/50)
*Cesstj a němečtj Wýznamowé z německého slabikáře pro české žáky(1/66)
*Cesta do Afriky(1/63)
*Cesta do Anglie a sev. Skotska(1/168)
*Cesta do Arabie a do země swaté, ginak Palestyny, w kteréž se wssecka mjsta swatá ... wypisugj(1/200)
*Cesta do Francouz a do Špaňhel, jíž wykonal a sepsal Josef Chmelíček...(1/870)
*Cesta do Chorvatska, Dalmacie a na Černou Horu, vykonaná na jaře r. 1856(1/22)
*Cesta do Londýna(1/44)
*Cesta do Lublaně a do Benátek(1/95)
*Cesta do nebe, aneb, Učení církwe katolické w otázkách a odpowědech(1/382)
*Cesta do Říma a dále do Neapole a Pompeje(1/486)
*Cesta do Říma, kterou v průvodu Jeho excelence nejdůstojnějšího pána, pana biskupa budějovického r. 1858 konal, sepsal, a ku poctě jubilea Jeho excelence vydává Bedřich Kamarýt(1/94)
*Cesta do Spojených Států severoamerických(1/96)
*Cesta do středu země(1/292)
*Cesta do svatého Říma a po Italii, kterouž r. 1846 konal Pavel Frey(1/363)
*Cesta do swaté země(1/1294)
*Cesta do swaté země roku 1829(1/159)
*Cesta do žaláře(1/120)
*Cesta k bohatství(1/228)
*Cesta k Nebi, čili, Uwedenj ku křesťanské dokonalosti(1/386)
*Cesta k prawé a samospasytedlné wjře w Boha a Spasytele nasseho Gežjsse Krysta(1/108)
*Cesta ke klidu(1/144)
*Cesta kolem měsíce(1/236)
*Cesta kolem měsíce(1/52)
*Cesta kolem světa(1/1584)
*Cesta kolem světa za 80 dní(1/92)
*Cesta kolem světa za osmdesáte dní(1/244)
*Cesta Křjžowá Pána nasseho Ježjsse Krista na čtrnáctero zastawenj od soudného Piláta domu až k Božjmu hrobu rozdělená(1/96)
*Cesta Křjžowá, aneb, Pobožné rozgjmánj o umučenj Páně s modlitbami a pjsněmi(1/72)
*Cesta ku zámožnosti pro jednotlivce i celý národ(1/160)
*Cesta na jeviště(1/186)
*Cesta nepravostí(1/203)
*Cesta Pautníků na horu Sion(1/236)
*Cesta po Dalmacii, Černé Hoře a Bosně(1/132)
*Cesta po Německu, Švýcarsku, Francii, Anglii a Belgii roku 1862(1/414)
*Cesta po Španělích(1/218)
*Cesta po zemích východních(1/244)
*Cesta Slowáka ku Bratrům Slawenským na Morawě a w Čechách od Miloslava Jozefa Hurbana 1839(1/112)
*Cesta světem(1/82)
*Cesta Swato=Cellenská, někdy od wlastence nasseho, mučedlníka a patrona králowstwí Českého swatého Wáclawa, Jindřichowi, markraběti Morawskému, ponejprw ukázaná; nyní od wěrných Česko=slowanských poutníkůw, ctitelům nejblahoslawenějssí Rodičky Boží, zázračné Cellenské Panny Marie každoročně konaná(1/256)
*Cesta z Čáslavě do hor Železných(1/66)
*Cesta z království českého do Benátek, odtud do země svaté, země judské a dále do Egypta, a potom na horu Oreb, Sinai a Sv. Kateřiny v pusté Arabii.(1/638)
*Cesta z Prahy na východ(1/45)
*Cesta života(1/178)
*Cestopis druhý(1/306)
*Cestopis obsahující cestu do Horní Italie a odtud přes Tyrolsko a Baworsko, se zwláštním ohledem na slawjanské žiwly roku 1841 konanau a sepsanau od Jana Kollára(1/382)
*Cestou křížovou(1/208)
*Cestou životem(1/66)
*Cestování po světě (co úvod do zeměpisu).(1/172)
*Cestování pod mořem(1/69)
*Cestovní mapa Čech, Moravy, Slezska, Rakous Horních i Dolních a zemí pohraničních(1/2)
*Cestovní mapa Království Českého s rozdělením dle soudních obvodů(1/3)
*Cestovní mapa Markrabství moravského a vévodství slezského s rozdělením dle soudních obvodů(1/2)
*Cestovní upomínky z Ameriky(1/109)
*Cesty a procházky po Halické zemi(1/243)
*Cesty k zločinu a ku zkáze(1/240)
*Cesty milosti boží(1/412)
*Cesty missionářské, které Mongolskem, Tibetem a říší Čínskou vykonali Huc a Gabet, kněží kongregace sv. Lazara v Paříži(1/734)
*Cesty po Bulharsku(1/734)
*Cesty po světě(1/368)
*Cesty světem.(1/1091)
*Cesty veřejného mínění(1/82)
*Cibulářství, čili, Návod k pěstování, uchování a zužitkování cibule, šalotek, pažitky, póru, perlovek, česneku a rokambolu(1/64)
*Cikán(1/212)
*Cikáni, aneb, Messťastný Ferdinand(1/56)
*Cikánka(1/60)
*Cikánská princezka a bratří z pekla(1/1528)
*Cikánský Fricek(1/128)
*Církev a národ(1/52)
*Církev a společnost(1/48)
*Církev samospasitelná(1/68)
*Církev vítězná(1/3310)
*Církevní dějiny české.(1/520)
*Církevní dějiny pro vyšší gymnasia a reálky(1/248)
*Církevní mapa arcibiskupství Pražského(1/1)
*Církevní mapa Biskupství brněnského(1/1)
*Církevní mapa biskupství Budějovického(1/1)
*Církevní mapa biskupství Litoměřického(1/1)
*Církevní mapa biskupství Litoměřického(1/1)
*Církevní památky umělecké z Olomouce(1/81)
*Církevní písně a modlitby pro studující mládež katolickou(1/172)
*Církevní písně osady a školy Kladenské(1/64)
*Církevní rok(1/3373)
*Církewní hodinky Marianské čili, žalmy a písně, kteréžto církew swatá katolická prozpěwuje na čest a chwálu Blahoslawené Panny Marie(1/77)
*Císař Ferdinand I. a jeho doba(1/1476)
*Císař František Josef I.(1/23)
*Císař František Josef I.(1/90)
*Císař Josef Druhý(1/100)
*Císař Josef II(1/347)
*Císař Josef II. a nepřátelé světla(1/522)
*Císařovna Alžběta a krajkářka z Rudohoří(1/71)
*Císařovna Marie Teresie(1/72)
*Císařský patent z 8. dubna 1861(1/102)
*Cithara sanctorum(1/1119)
*Citowé radosti u přjchodu do Pecky Geho Biskupské Excellencj ... Karla Bor. Hanla, ... biskupa Králowéhradeckého ...(1/8)
*Citowé školnj mládeže(1/6)
*Cizí slova ve slovanských řečech(1/430)
*Cizojazyčný Abecedník, čili, Vysvětlení neznámých slov(1/226)
*Cjsař Jozef Druhý(1/177)
*Cnosti v příkladech(1/166)
*Co babičky vypravovaly(1/118)
*Co dělat?(1/674)
*Co gsau odpustky?(1/22)
*Co hrdlo ráčj, neb, 500 rozličných pokrmů, pochoutek, rosolů, zawařenin, naloženin atd.(1/238)
*Co chtí socialní demokraté v Rakousku?(1/42)
*Co jest konstituce?, čili, Krátký, prostonárodní wýklad hlawnějších zásad konstitucí ewropejských(1/68)
*Co jest socialismus?(1/16)
*Co jest Spiritismus?(1/116)
*Co jest zasnoubení k manželství?(1/70)
*Co jest zdravo?(1/31)
*Co jsou jesuité?(1/206)
*Co má věděti každý kreslíř?(1/50)
*Co nám nesvědčí(1/40)
*Co se nesluší(1/40)
*Co sluší a nesluší(1/110)
*Co stojí ozbrojený mír?(1/31)
*Co učil a co věřil Mistr Jan Hus?(1/90)
*Co ženy věděti mají(1/184)
*Co život dal(1/219)
*Co život opomíjí(1/416)
*Codex diplomaticus et epistolaris Moraviae(1/2804)
*Codex epistolaris Johannis regis Bohemiae(1/130)
*Codex juris Bohemici(1/224)
*Codex juris Bohemici(1/496)
*Codex juris Bohemici.(1/420)
*Cola di Rienzi(1/644)
*Colomba(1/140)
*Colonies dans le bassin silurien de la Boheme(1/65)
*Columbus und seine Zeit(1/984)
*Comenius gallico - germanicus oder die Welt in Bildern französisch und deutsch(1/164)
*Concordia(1/400)
*Concretal- und Personal-Status der Beamten und Diener des böhmischen Oberlandesgerichts Sprengels(1/112)
*Concretal-Status sämmtlicher Dienstkategorien bei den Gerichtshöfen und Bezirksgerichten des böhmischen Oberlandesgerichts-Sprengels für das Jahr 1897(1/166)
*Confessio Fratrum Bohemicorum(1/129)
*Congres de Carlsbad, par l'auteur du Congres de Vienne, M. de Pradt(1/346)
*Constitučnj národnj hymna(1/4)
*Cornelii Nepotis Vitae(1/181)
*Cornelius Nepos(1/110)
*Cornill Schut(1/64)
*Cosas de Espana(1/188)
*Coup - D'Oeil sur beloeil et sur une grande partie des Jardins de l'Europe(1/364)
*Coup d'oeil sur la littérature boheme de 1836 jusqu'a la fin 1840(1/50)
*Crepusculum(1/62)
*Cressy(1/224)
*Cristoforo Colombo(1/68)
*Critische Übersicht der Linearperspective zur Vereinfachung und Versinnlichung des Unterrichtes für angehende Künstler(1/132)
*Crustacés divers et poissons(1/126)
*Cti otce svého!(1/26)
*Ctiboj z Dolan(1/351)
*Ctibor Blanický(1/72)
*Ctihodného kněze Martina z Kochemu Výklad nejsvětější oběti mše svaté(1/611)
*Ctihodného otce Ludwíka Granadského, z řádu kazatelského, Wůdce hříssníkůw(1/792)
*Ctihodného otce Vavřince Skupoli z řádu Theatinů Duchovní boj a pokoj duše(1/456)
*Ctihodného P. Ludovíka Blosia navedení k dokonalosti křesťanské(1/38)
*Ctitel sv. Josefa, čili, Měsíc březen, zasvěcen čistotnému choti nejblh. Panny Marie, pěstounu Krista Pána a nejvěrnějšímu ochránci katol. církve(1/270)
*Ctnostná Albjna, aneb, Wěrnost manželská, kteráž byť y mnohá pronásledowánj trpěla, slawně se skončj(1/63)
*Ctnostní(1/286)
*Cukrovarnictví(1/127)
*Culturhistorische Bilder aus Böhmen(1/320)
*Curiosités de la nature et de l' art, sur la végétation; ou L' agriculture et le jardinage dans leur perfection;(1/312)
*Cvičba v dokonalosti křesťanské, čili, O postupování v dokonalosti a ctnostech křesťanských.(1/1576)
*Cvičebná kniha jazyka německého pro prvou třídu škol středních(1/180)
*Cvičebná kniha jazyka řeckého pro česká gymnasia.(1/194)
*Cvičebná kniha k vyučování v počtech pro žáky čtvrté třídy městských škol v císařství Rakouském(1/124)
*Cvičebná kniha k vyučování v počtech pro žáky II. a III. třídy obecných škol v císařství Rakouském(1/204)
*Cvičebná kniha k vyučování v počtech pro žáky třetí třídy městských škol v císařství Rakouském(1/112)
*Cvičebná kniha ku překládání z jazyka českého na jazyk německý(1/160)
*Cvičebná kniha ku překládání z jazyka českého na jazyk německý pro vyšší třídy středních škol(1/136)
*Cvičební večery na hrazdě(1/78)
*Cvičební večery na koni na šíř(1/72)
*Cvičebnice jazyka německého pro nižší třídy škol středních(1/192)
*Cvičebný řád císařských-královských pěších vojsk(1/244)
*Cvičení hasičská, nářadí a zbroj(1/64)
*Cvičení mluvnická a pravopisná(1/70)
*Cvičení prostná(1/200)
*Cvičení s kuželi(1/112)
*Cvičení s tyčemi(1/48)
*Cvičení s tyčemi s přečetnými příklady(1/140)
*Cvičení v harmonisování a kontrapunktování(1/148)
*Cvičný řád pro cís. a kr. pěší vojska(1/192)
*Cwičenj o Užjwánj Zbraně, gegj částky, gegich čistotné chowánj, a o některých giných wogáku potřebných wěcech w cjs. král wogsku(1/32)
*Cwičenj w mluwenj Gazykem Německým(1/220)
*Cwičenj we zbrani gednotliwých wogáků, řad a zdělků cjs. král. pěchoty(1/109)
*Cymbál a husle(1/392)
*Cypressen(1/388)
*Cypřiše(1/228)
*Cyrano de Bergerac(1/306)
*Cyril a Metoděj(1/216)
*Cyril, chudý čeledín(1/396)
*Cyrill(1/486)
*Cyrill(1/240)
*Cyrille et Méthode(1/266)
*Cýrkewnj pobožnost na Křižowé dny(1/24)
*Cytowé radosti při druhé zwlásstnj slawnosti wljdnosti a lásky w Třebechowicých dne 10., 11. a 12. čerwence 1821(1/12)
*Cyty radosti ke dni 19. dubna 1841 gakožto k slawnému swátku narozenj geho cýs. král. apošt. gasnosti Ferdinanda V. ochrance národů swých od austawů slowenských na školách ewangelických a. w. w Uhřjch progewené(1/10)
*Czechja i czechowie przy końcu pierwszéj połowy XIXgo stulecia(1/530)