System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

*P. Didona, kněze z řádu kazatelského sv. Dominika, Ježíš Kristus.(1/869)
*P. František Doucha(1/29)
*P. Marco d' Aviano, kněz řádu kapucínského, strážný duch Vídně a Rakouska za tísně turecké roku 1683(1/74)
*P. Mikulásse Awancina S.J. Rozjímání o žiwotě a učení Pána nasseho Ježjsse Krista ze čtyr ewangelí sebraná a na wssecky dni celého roku rozdělená(1/669)
*P.J. Szafarzyka Słowiański narodopis(1/240)
*Padesát deklamovánek pro mládež(1/98)
*Padesát let na trůně(1/54)
*Padesát národních hádanek pro mládež(1/24)
*Padesáte bájek a několik wážnějších básniček pro naše milé maličké(1/134)
*Padesátiletá slavnost objevení Rukopisu Kralodvorského, odbývaná ve Dvoře Králové dne 28., 29., a 30. září 1867(1/40)
*Paduán(1/159)
*Paedagogická cesta po Švýcarsku, kterou roku 1880 vykonal Josef Šauer z Augenburgu(1/190)
*Paedagogika(1/506)
*Paedagogika na základě nauky o vývoji přirozeném, kulturním a mravním(1/147)
*Paedagogika pro střední školy(1/88)
*Paedagogika všeobecná, čili, Navedení jak sluší se dítky rozumně vychovávati(1/218)
*Pachole s opicí, anebo, Pán Bůh je živ, duše nezoufej!(1/118)
*Palác a sbořenina(1/191)
*Palackého pasivní oposice(1/32)
*Palackého třída 27(1/80)
*Palacký národu(1/46)
*Paleček a Malenka(1/60)
*Paleček, milownjk žertu a prawdy.(1/1120)
*Paleček, obsahu poučného, oprawdiwého i žertowného k užitečnému a obweselugjcjmu čtenj(1/88)
*Paleček, to jest, Podivuhodné příhody a nehody skutečného Palečka(1/64)
*Palestina, neb, Země svatá(1/142)
*Palič, anebo, Zanedbané wychowánj(1/130)
*Paličova dcera(1/97)
*Pallas Athene(1/1349)
*Palma ze Sionu(1/424)
*Palmové listy(1/348)
*Památce L. Marolda(1/160)
*Památce Otakara Kádnera(1/67)
*Památka 100leté slavnosti poutního chrámu Páně Nejsvětější rodičky Boží Marie Panny ve Mláce dne 22. srpna 1869(1/9)
*Památka Dobrodincůw cjrkwe ewang. slowenské A.W. w Pessti obsahugjcj Řeči, Wersse a Žiwotopisy(1/28)
*Památka na slavnost 900letého jubilea založení biskupství pražského(1/30)
*Památka na zaswěcení kostela swaté Alžběty w Blažejowě dne 20. srpna 1865(1/72)
*Památka roku slavnostního 1863, tisícileté památky obrácení národu českého na Moravě, Slovensku a v Čechách skrze Cyrila a Metoděje na křesťanství(1/406)
*Památka stoleté Slawnosti Cjrkewnjho Swatořečenj swatého Jana Nepomuckého, u geho hrobu konané Léta Páně 1829(1/183)
*Památka z Prahy(1/40)
*Památka ze Sepekow, aneb, Popsánj paměti hodného a ozdobného chrámu Páně i milostného obrazu blahoslawené Panny Marie(1/90)
*Památky českých reformátorův(1/176)
*Památky dřevního písemnictví Jihoslovanův =(1/44)
*Památky hlaholského písemnictví(1/168)
*Památky hradu, města a panství Brůmova na Moravě(1/112)
*Památky královského horního města Hory Kutné(1/64)
*Památky krasopisné, vyňaté z rukopisů knihoven českých(1/60)
*Památky města Hranic(1/154)
*Památky města Mšena(1/150)
*Památky místních obcí svatojakubského a pražského předměstí v král. věnném městě Jaroměři(1/144)
*Památky našich předků(1/92)
*Památky obce Záhlinic.(1/318)
*Památky po našich pohanských předcích v kraji královéhradeckém(1/126)
*Památky reformace české(1/156)
*Památky reformace české(1/116)
*Památky slovanského pravěku v místních názvech se zvláštním ohledem na Čechy(1/22)
*Památky Staroboleslavské(1/33)
*Památky staroboleslavské, čili, Prvotní vývoj a význam úcty svatováclavské v Čechách(1/462)
*Památky starožitného a weleslawného Klásstera Sedleckého bljž Hory Kuttné w králowstwj Českém, od léta 1142 až do roku 1807(1/133)
*Památky umělecko-průmyslové v Čechách ...(1/274)
*Památky vinařské(1/12)
*Památná místa okolí Kutnohorského(1/87)
*Památná slova ku 200letému jubileu založení kaple sv. Anděla Strážce na vrchu "Stráži" u kr. města Sušice, slavenému v měsíci září léta Páně 1883(1/62)
*Památné hrady a tvrze v Šumavě(1/100)
*Památné události poutního chrámu Páně na nebe wzetí Panny Marie w Nowé Pace w kraji Jičínském(1/28)
*Památní kniha(1/22)
*Památní list mládeži české k oslavě čtyřicetiletého panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.(1/97)
*Památník(1/32)
*Památník a skokády(1/146)
*Památník Besedy měšťanské v Praze na oslavu padesátileté činnosti spolku 1845-6/1895-6(1/243)
*Památník českých divadel(1/164)
*Památník českých učitelek(1/158)
*Památník druhého sjezdu českých lékařův a přírodozpytcův 1882(1/152)
*Památník Hlaholu plzeňského(1/105)
*Památník k oslavě jubilea dvacetileté činnosti okresního zastupitelstva smíchovského 1865-1885(1/325)
*Památník na oslavu padesátiletého panovnického jubilea Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I(1/110)
*Památník na oslavu padesátiletého panovnického jubilea Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.(1/48)
*Památník na oslavu padesátiletého panovnického jubilea Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.(1/70)
*Památník na oslavu padesátiletí pěveckého spolku Prácheň v Horažďovicích 1862 - 1912(1/122)
*Památník na oslavu stých narozenin Františka Palackého(1/734)
*Památník na slavnosti hasičské ve Skutči(1/109)
*Památník odborné výstavy bednářské(1/84)
*Památník ochotnického divadla v Čáslavi(1/98)
*Památník okresu Dobříšského(1/185)
*Památník pěveckého spolku "Vácslav" v Bubenči(1/42)
*Památník pražského Hlaholu(1/196)
*Památník Sokola valašsko-meziříčského na oslavu třicetiletého trvání(1/48)
*Památník Sokola valašsko-meziříčského za dobu od roku 1894 do roku 1904 na oslavu čtyřicetiletého trvání(1/26)
*Památník starých českých osadníků v Chicagu, ILL(1/54)
*Památník Tělocvičné jednoty "Sokola" v Jaroměři vydaný na památku 25letého trvání k slavnosti jubilejní dne 21. srpna 1887(1/36)
*Památník vydaný k oslavě padedsátiletého panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I., jakož i dvěstěletého trvání Pražského 28. pěšího pluku Humberta I., krále italského(1/173)
*Památník vydaný na oslavu dvacetiletého trvání tělocvičné jednoty Sokola pražského(1/364)
*Památník vydaný na oslavu dvacetiletého trvání tělocvičné jednoty Sokola pražského(1/379)
*Památník zpěváckého spolku "Bořivoj" v Lomnici (na Jičínsku) na oslavu 30ti leté činnosti jednoty (1862-1892) a v upomínku na II. sjezd "První české župy pěvecké" r. 1893(1/56)
*Památník, jejž věnuje drahým bratrům americkým o sokolských závodech českoamerických v Českém Brodě 26. června 1887 Sokol českobrodský(1/28)
*Památnosti města Prahy(1/24)
*Památnosti twrze pusté na Hoře krásné u Wožice(1/18)
*Památnosti západní Moravy(1/47)
*Památný peníz(1/94)
*Pamatujte na Slezsko!(1/80)
*Pamela(1/102)
*Paměti a znamenitosti města Olomouce(1/166)
*Paměti c.k. pevnosti a královského svobodného města Josefova, se zřetelem k dějinám vlasti a vojenství(1/456)
*Paměti farnosti u sv. Markéty v Břevnově a blízkého okolí(1/192)
*Paměti hlavního kostela farního, fary a školy sv. Jindřicha a sv. Kunhuty v Novém městě Pražském(1/312)
*Paměti Jana Jiřího Haranta z Polžic a z Bezdružic(1/213)
*Paměti Josefa Václ. Friče.(1/1774)
*Paměti kostela Panny Marie na nebe vzaté a sv. Karla Velikého a bývalého královského kláštera řeholních kanovníků Lateranských sv. Augustina, nyní městské chorobnice, na Hoře Karlově v Novém městě Pražském(1/294)
*Paměti král. horního města Jílového a jeho zlatých dolů(1/474)
*Paměti královského a horního města Č. Budějovic(1/157)
*Paměti královského města Berouna(1/488)
*Paměti královského města Slaného.(1/346)
*Paměti královského věnného města Jaroměře nad Labem(1/309)
*Paměti Malenovic a Pohořelic, jakož i dědin k panstvím Malenovskému a Pohořeleckému příslušných(1/197)
*Paměti města i kraje Vysokomýtského(1/124)
*Paměti města Rovenska(1/185)
*Paměti města Val. Meziřící a městečka Krasna(1/256)
*Paměti městečka Jimramova, které ze zápisků J. Havránka, bývalého faráře v Jimramově, přeložil a z jiných pramenů sebral F. Still(1/140)
*Paměti Mikuláše Dačického z Heslova(1/806)
*Paměti nejvyššího kancléře království českého Viléma hraběte Slavaty z Chlumu a Košmberka ... od L. 1608 do 1619.(1/836)
*Paměti neyhodněgssj mjsta pro křesťanstwo, totiž, Jeruzalém, Betlém a Nazaret /(1/138)
*Paměti o bouři pražské roku 1524(1/48)
*Paměti o první české průmyslové výstavě r. 1791 v Praze(1/32)
*Paměti o rodě Bohdaneckém z Hodkova(1/16)
*Paměti o školách českých(1/616)
*Paměti obce Nedvězí v okresu Říčanském(1/144)
*Paměti okresu Unhošťského(1/296)
*Paměti Opavské(1/402)
*Paměti panství Veverského(1/552)
*Paměti Plzenské, gež ku poctě slawných Wladyk, slowůtných měssťanů a obywatelů král. kragského weysadnjho města Plzně sepsal a wydal Jozef Wogtěch Sedláček(1/165)
*Paměti rytíře Hanuše ze století XVI.(1/114)
*Paměti statků: Opařanského, Podbořského, Dobronického a Stadleckého(1/274)
*Paměti újezdu Polického čili nynějších panství Polického a Broumovského až do začátku Husitské války(1/71)
*Paměti Zvíkovské(1/244)
*Paměti žamberské.(1/428)
*Pamětj Gelssawské a Muránské(1/148)
*Pamětné Přjhody Stěpána Pilařjka Senického někdy Kněze, Léta Páně 1663, od Tatarů zagatého, ale zwlásstnjm řjzenjm Božjm ze zagetj wyswobozeného(1/128)
*Pamětní kniha Baráčníků českých(1/102)
*Pamětní list v upomínku výpravy českých spolků vídeňských sdružených v I. Českém národním domě ve Vídni, XV. do Jičína a Skal Prachovských ve dnech 29. června až 1. července 1900(1/20)
*Pamětní spis k jubileu čtyřicetiletého panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.(1/16)
*Pamětní spis na oslavu 300letého trvání společenstva knihařů, ozdobníků atd. v Praze(1/103)
*Pamětní spis o Dunajsko-vltavsko-labském průplavu(1/14)
*Pamětní spis o vodní otázce král. hlavního města Prahy(1/22)
*Pamětní spis vydaný na oslavu sté ročnice vynálezu litografie(1/168)
*Pamětní spis za příčinou otevření přístavu v Holešovicích(1/123)
*Pamětnosti farní osady Polické nad Metují(1/88)
*Pamětnosti Spolku pro vysazování stromů k okrášlení kr. hl. města Prahy a jeho okolí v letech 1858-1882(1/47)
*Pampelišky(1/47)
*Pán a dělník, aneb, Otcovo dědictví(1/94)
*Pán a správce(1/100)
*Pan Alfons(1/99)
*Pan ammanuensis na wenku, aneb, Putowánj za nowelau(1/106)
*Pan Franz, aneb, Sedlák šelma velká(1/14)
*Pán Lysé Hory(1/334)
*Pan markýz(1/527)
*Pan Měsíček, obchodník(1/95)
*Pan ministr(1/292)
*Pan Plichta z Žirotína(1/335)
*Pan sekretář(1/116)
*Pán světa(1/1552)
*Pan Šimon z Wrchotic(1/196)
*Pan Tadeáš, čili, Poslední zájezd na Litvě(1/383)
*Pan učitel(1/100)
*Pan Vyšínský(1/456)
*Pán z Podlesí a děvče vesnické(1/80)
*Pan Zikmund z Boršic(1/80)
*Pána Bohuslawa Hasišteynského z Lobkowic wěk a spisy wybrané(1/298)
*Pane! zůstaň s námi, neb se připozdjwá(1/780)
*Panenská věž(1/862)
*Panenské sliby, aneb, Magnetismus srdce(1/124)
*Paní a dívky české(1/72)
*Paní Bovaryová(1/482)
*Paní fabrikantova(1/170)
*Páni Golovlevi(1/308)
*Páni hodnostáři(1/80)
*Paní hostinská(1/100)
*Paní Lichnická(1/184)
*Paní majorka(1/111)
*Paní Marjánka, matka pluku, aneb, Ženské srdce(1/92)
*Paní Sabina(1/300)
*Paní Sandová v Brandýse, aneb, Jen žádnou frašku, pane Kopecký!(1/112)
*Paní tchýně(1/98)
*Páni z Boskovic a potomní držitelé hradu boskovického na Moravě(1/227)
*Páni z Růže(1/87)
*Paničkou /(1/222)
*Panna gezernj(1/196)
*Panna Maria lúrdská, nebo, Kdo má pravdu?(1/215)
*Panna Orleanská(1/96)
*Panna Orleanská(1/144)
*Panna Orleanská(1/52)
*Panoráma(1/104)
*Panossowa sselmowstwj(1/120)
*Panování Josefa I. a Karla VI.(1/442)
*Panství kutnohorské(1/56)
*Panství táborské a bývalé poměry jeho poddaných(1/166)
*Panstvo ze zámku(1/84)
*Pantáta Bezoušek(1/340)
*Pantheon(1/12)
*Pantomima und Tanz der Silvana vor dem Spiegel aus der Oper Silvana(1/5)
*Papež Lev XIII(1/37)
*Papežka Johanna nazvaná Papež v sukních(1/1163)
*Paprsek luny a jiné povídky(1/68)
*Paprsky a stíny(1/168)
*Paprslek slunce(1/274)
*Parabole o marnotratném synu(1/112)
*Paraklytus(1/244)
*Pardubice - Vinice(1/8)
*Parlamentarismus, zákonodárství lidové a sociální demokracie(1/124)
*Parnassie(1/241)
*Parní kotle a jejich obsluha(1/207)
*Parní stroj(1/128)
*Paříž(1/152)
*Paříž 1896-1900(1/80)
*Paříž a její půvaby(1/76)
*Paříž a okolí(1/274)
*Paříž v Americe(1/372)
*Pařížská Guillotina a její oběti(1/1586)
*Pařížská kommuna roku 1871(1/68)
*Pařížská komuna(1/16)
*Pařížská komuna, aneb, Konec tyranství(1/576)
*Pařížské obrázky(1/114)
*Pařížský král(1/324)
*Pařížští Mohikáni(1/679)
*Pasáček a jeho pes, aneb, Odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme(1/112)
*Pastinak(1/16)
*Pastoraltheologie(1/574)
*Pastwa duchownj pro owce z prawého owčince Kristowa :(1/426)
*Pastwa duchownj pro owce z prawého owčince Kristowa, to gest, Křesťanská cwičenj(1/344)
*Pastýřská domácj kniha, čili, Nawrženj, gakby se mohl dobytek howězj w Čechách a na Morawě zwelebiti, a gak ho lze řádně chowati(1/137)
*Paša Budínský(1/142)
*Pašerova Anežka(1/92)
*Pátá početnice pro obecné školy(1/218)
*Páté přes deváté(1/290)
*Patent císařský a nový soudní řád trestní(1/180)
*Pater Anselmo(1/54)
*Patero čerwených korálů, aneb, Uctění pěti ran Krista ukřižowaného(1/243)
*Patero pjsnj pro geden hlas při kytaře neb fortepianu, w hudbu uwedených a obětowaných swemu příteli a wlastenci Wáclawowi Růžkowi(1/11)
*Patero úvah o školství Brněnském(1/64)
*Patery knihy plodů básnických(1/470)
*Pathologická anatomie a bakteriologie(1/924)
*Pathologická anatomie a bakteriologie.(1/798)
*Pathologie a therapie nemocí vnitřních(1/1474)
*Patnáctiletý kapitán(1/69)
*Patnáctiletý kapitán.(1/393)
*Patristická encyklopaedie aneb sklad učení katolického, ze svatých a jiných katolických výtečníků snešený a sestavený(1/1130)
*Patronátní právo, dějiny jeho v zemi svatováclavské a žádoucí jeho oprava a úprava(1/84)
*Paul Stransky's Staat von Böhmen(1/829)
*Pautnjk do Wambeřic(1/203)
*Pautnjk Slowanský(1/888)
*Pavel Josef Šafařík(1/46)
*Pavel Poctiva, dokonalý vojín(1/116)
*Pavel Vernyng(1/460)
*Pavla Skály ze Zhoře Historie česká od r. 1602 do r. 1623.(1/2443)
*Pavlínka Saksová(1/96)
*Pavouci(1/184)
*Pavučiny(1/216)
*Pawel a Virginia(1/168)
*Pekla zplozenci(1/186)
*Peklem k ráji, aneb, Útěk do svaté země(1/1460)
*Pěkná Uhljřka, aneb, Ctnost gest wssude milowaná a nikde zawržená(1/62)
*Pěkné čtení(1/86)
*Pelclův almanach z prací bývalých žáků gymnasia rychnovského a úvodního nástinu životopisného Františka Martina Pelcla od Fr. Tischra(1/236)
*Pele-Mele(1/104)
*Peněžnictví v záměrném hospodářství(1/24)
*Peníze(1/106)
*Peníze(1/52)
*Peníze(1/518)
*Peníze(1/230)
*Peníze a duch(1/291)
*Pěnkava a Čížek<