System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

*S dobrou věcí neodkládej(1/78)
*S procitlým jarem(1/70)
*S. Cecilia, panna mučenice Kristova(1/48)
*Sábská královna(1/46)
*Sagen und Geschichten aus Böhmen(1/66)
*Sagen und Geschichten aus der Vorzeit Böhmens(1/346)
*Sagen-Buch von Böhmen und Mähren.(1/343)
*Sahajdačný(1/276)
*Śakuntala(1/210)
*Salamandr(1/330)
*Salambo(1/388)
*Sálický zákon(1/103)
*Saličetova Ranná lékařství(1/264)
*Salomena(1/366)
*Salomena(1/198)
*Samá ženidla(1/100)
*Sammlung auserlesener Abhandlungen über Kinder-Krankheiten(1/884)
*Sammlung auserlesener Abhandlungen über Kinder-Krankheiten(1/416)
*Sammlung belehrender und unterhaltender Erzählungen(1/360)
*Sammlung der politischen Gesetze und Verordnungen für Mähren und Schlesien(1/435)
*Sammlung von dreyhundert achtzig neun Sätzen meistens moralischen Inhalts, und verschiedenen lehrreichen Stücken als Uebungen im Diktandoschreiben(1/119)
*Sammlung von Tafeln zur Erleichterung des Studiums der Mathematik, und mit Rücksicht ihrer Anwendbarkeit auf Zwecke des praktischen Lebens(1/260)
*Sammlung von zwei- und mehrstimmigen Liedern(1/48)
*Sámo(1/88)
*Samospráva : řada přednášek pořádaných "Českým klubem" v Praze(1/212)
*Samospráva obce v království Českém(1/1354)
*Samota u Vodníkovy tůně(1/54)
*Samovrazi(1/86)
*Samozvanec(1/131)
*Samuel Zborovský, hetman [sic] kozákův Zaporožských(1/692)
*San Remo, klimatická stanice na Rivieře(1/28)
*Sanace státních financí československých : přednesl univ. prof. Josef Drachovský ve schůzi společnosti pořádané dne 6. prosince 1926 v Praze(1/20)
*Santa Lucia(1/360)
*Sardanapal(1/201)
*Satan(1/148)
*Satan a jeho říše(1/72)
*Satanela(1/47)
*Satyrické črty a zbylé epigramy Karla Havlíčka Borovského(1/48)
*Sazavo Emmauzskoje svjatoe blagověstvovanije, nyněže Rem'skoe(1/235)
*Sázavské vlny(1/398)
*Sběratel brouků(1/60)
*Sbírka českých národních písní(1/23)
*Sbírka českých národních písní(1/26)
*Sbírka českých národních písní(1/38)
*Sbírka českých národních písní(1/36)
*Sbírka historických památek řemesla kožešnického(1/162)
*Sbírka chrámových zpěvů pro školní mládež hostomickou i pro dospělé(1/68)
*Sbírka kostelních písní a modliteb pro mládež škol Jaroměřských(1/126)
*Sbírka nábožných písní, které se nejčastěji zpívají v katolických chrámech Páně šk. okresu Jilemnického(1/238)
*Sbírka nejběžnějších galicismů(1/48)
*Sbírka nejdůležitějších jedlých, podezřelých a jedovatých hub(1/23)
*Sbírka nejnovějších receptů z oboru vinařství, octářství, pivovarství a j(1/160)
*Sbírka Nověstaročeských textů.(1/14)
*Sbírka nových a časových kupletů, dvojzpěvů a solových výstupů(1/60)
*Sbírka nových a časových kupletů, dvojzpěvů a solových výstupů(1/28)
*Sbírka obrazů ing. Richarda Jahna v Praze(1/128)
*Sbírka opisů původních listin, dekretů a privilegií sl. C.k. městského sboru v Praze(1/182)
*Sbírka písní k domácí pobožnosti, ku mši svaté, k výročním slavnostem a ku všem jiným příležitostem(1/170)
*Sbírka písní pro poutníky farnosti jaroměřické(1/58)
*Sbírka písní pro školu Staroboleslavskou, Lhoteckou a Dřískou, jakož i pro dospělejší mládež i osadníky, ku kapitolnímu děkanství přivtělené(1/185)
*Sbírka písní, které se zpívají při službách Božích v lounském dekanálním chrámu Páně(1/76)
*Sbírka pohádek a pověstí moravských zvláště z Dačicka, Jemnicka a Telecka(1/300)
*Sbírka pověstí historických lidu českého v Čechách, na Moravě i ve Slezsku(1/223)
*Sbírka povídek a arabesk(1/412)
*Sbírka povídek pro mládež českoslovanskou(1/141)
*Sbírka proslovů(1/105)
*Sbírka přání(1/256)
*Sbírka přání k novému roku, k narozeninám, k jmeninám a k jiným případnostem(1/100)
*Sbírka přednášek z oboru lékařského(1/188)
*Sbírka případů z oboru samosprávy(1/194)
*Sbírka přísloví, pořekadal a průpovědí, krerých užívá náš lid rolnický(1/40)
*Sbírka rozličných Nábožných Písní a Litanií(1/340)
*Sbírka říšských zákonů školských(1/726)
*Sbírka soudních lékařských posudků (superarbitrií) České lékařské fakulty(1/348)
*Sbírka výkladův a kázaní(1/1112)
*Sbírka výměrů(1/162)
*Sbírka vzorců k civilnímu řádu soudnímu a exekučnímu řádu(1/516)
*Sbírka vzorců mathematických(1/40)
*Sbírka z úloh měřictví pro nižší střední, měšťanské a průmyslové školy(1/48)
*Sbírka zákonů a nařízení o zdravotnictví, se zvláštním zřetelem ku zemím koruny české(1/836)
*Sbírka zákonů a nařízení pro království České z roku 1880 s následujícím obsahem(1/40)
*Sbírka zákonů a nařízení pro království České z roku 1881 obsahující dobu od 1. ledna do 15. října(1/48)
*Sbírka zákonů, řádů, řízení, privilegií a listin týkajících se státního práva království Českého jakož i platné ústavy(1/188)
*Sbírka zemských zákonů školských(1/622)
*Sbírky prostonárodní.(1/410)
*Sbjrka duchownjch zpěwů pro kostelnj i domácj pobožnost osady mladoboleslawské(1/111)
*Sbjrka mluwnických a prawopisných prawidel gazyka českého(1/114)
*Sbjrka Powěstj morawských a slezkých.(1/326)
*Sborníček pro malíře písma a lakyrníky(1/94)
*Sborník(1/72)
*Sborník dějepisných prací bývalých žáků Václava Vlad. Tomka(1/169)
*Sborník historický vydaný na oslavu desítiletého trvání Klubu historického v Praze(1/168)
*Sborník historický.(1/110)
*Sborník hospodářský(1/248)
*Sborník hospodářský(1/238)
*Sborník illustrovaných románů(1/1242)
*Sborník okresu hlineckého(1/49)
*Sborník poliklinický(1/124)
*Sborník prací filologických vydaný na oslavu dvacetipětiletého jubilea prof. Jana Kvíčaly(1/235)
*Sborník průmyslnický(1/129)
*Sborník průmyslnický(1/87)
*Sborník Sokolské župy podbělohorské(1/107)
*Sborník Svatomethodějský(1/405)
*Scelování držebnosti pozemkové a zakládání společných cest polných(1/191)
*Scéna za scénou(1/312)
*Se srdcem divno hrát(1/114)
*Se stupně k stupni(1/87)
*Sebevychování(1/74)
*Sebrané básně a vlastní životopis Jana Havelky(1/159)
*Sebrané básně Fr. Sušila(1/234)
*Sebrané romány Josefa Jiřího Kolára(1/386)
*Sebrané spisy Františky Stránecké(1/922)
*Sebrané světské a duchovní básně Josefa Vlastimila Kamarýta(1/325)
*Sebrané zábavné spisy Rittersbergovy.(1/360)
*Sebránj některých jubilegnjch kázánj, držáných na den třetj jubilegnj slawnosti reformacý w cýs. král. rakauských zemjch(1/192)
*Sedlák kavalír a jiné novely(1/68)
*Sedlské Námluwy(1/32)
*Sedm havránků(1/100)
*Sedm let v jižní Africe(1/1158)
*Sedm proti Thebám(1/88)
*Sedmero hlavních hříchů(1/57)
*Sedmero postních kázání(1/88)
*Sedmero postních řečí o oběti mše svaté(1/58)
*Sedmero postnjch kázanj o nedůwěře w lidi, důwěře w Boha(1/160)
*Sedmero povídek(1/102)
*Sedmero powjdek pro djtky a milownjky gich(1/108)
*Sedmero proutkův ze spisův M. Jana Husi(1/72)
*Sedmero skutkův tělesného milosrdenství(1/43)
*Sedmikrásky(1/68)
*Sedmikrásy(1/146)
*Sedmmecjtma swatečnjch kázanj Vincencia Zahradnjka(1/330)
*Sedmnáctero Kázanj postnjch, swátečnjch y přjležitostných(1/292)
*Segnuis Irritant or Eight Primitive Folk-lore Stories(1/391)
*Sektáři na Rusi(1/200)
*Sekvestrace soudní dle práva rakouského(1/312)
*Selanky od Jaroslava Langera(1/192)
*Seligkeitsgrund(1/197)
*Selská bouře(1/42)
*Selská svatba(1/375)
*Selské ballady(1/88)
*Selské črty(1/152)
*Selské povstání roku 1775(1/48)
*Selské zrcadlo představující život a působení Františka Vaváka, sedláka a rychtáře v Milčicích(1/144)
*Semeno(1/127)
*Sen noci svatojanské(1/101)
*Sen sv. Jana(1/83)
*Serafka(1/114)
*Sestra a bratr(1/86)
*Sestra Blažena(1/78)
*Sestra Dolorosa(1/120)
*Sestupem(1/132)
*Setí a secí stroje(1/95)
*Setma, turecké děvče(1/83)
*Setník Halaburd(1/175)
*Sever(1/24)
*Severní Čechy(1/2)
*Sezemice, Dříteč, Kunětice a Hora Kunětická(1/64)
*Seznam běžných slov českých i německých a názvů, jak jich správně užívati jest mezi hornictvem(1/16)
*Seznam darů k národní loterii pro Zdeňku Havlíčkovu(1/116)
*Seznam dočasné výstavy chmelařské ze sklizně 1891(1/22)
*Seznam dočasné výstavy včelařské pořádané od 27. do 30. srpna 1891 zemským ústředním spolkem včelařským pro království České(1/16)
*Seznam knih učitelského spolku Budeč v Lounech jakož i Doplňky seznamu okresní učitelské knihovny lounské(1/104)
*Seznam míst v kralovství [sic] Českém(1/597)
*Seznam míst v království Českém(1/886)
*Seznam míst v království Českém(1/520)
*Seznam obcí a úřadů na Podkarpatské Rusi(1/48)
*Seznam občasné výstavy bravu vepřového(1/8)
*Seznam občasné výstavy hospod. plodin a ječmenů ze sklizně 1891(1/38)
*Seznam občasné výstavy koní pořádané od 11. do 13. července 1891(1/50)
*Seznam občasné výstavy mlékařské(1/26)
*Seznam občasné výstavy ovcí(1/12)
*Seznam občasné výstavy skotu plemenného pořádané od 21. do 24. června 1891(1/36)
*Seznam občasné výstavy žírného dobytka(1/14)
*Seznam pro výstavu ovoce, pořádanou skupinou Zahradnictví v pavilonu Květeny(1/128)
*Seznam příspěvků sboru ke zřízení českého národního divadla v Praze od 14. dubna 1851 do října 1861 věnovaných(1/64)
*Seznam rostlin květeny české(1/227)
*Seznam Slow a průpowědj českých we Slownjku latinsko-česko-německém(1/336)
*Seznam ssavectva a ptactva Českého museum v Praze(1/48)
*Seznam umělecké výstavy(1/80)
*Seznam veškerých nejdůležitějších časopisů světových s úplným přehledem českých časopisů insertních(1/88)
*Seznam všech poštovních, železničních, rychlověstních a paroplavebních stanic v mocnářství Uhersko-Rakouském(1/43)
*Seznam výstavy 10 velkých kartonů Jana Bedř. Overbecka, jakož i jiných děl téhož mistra i různých jeho současníkův(1/28)
*Seznam výstavy děl malíře krajin a genru Karla Spitzwega(1/14)
*Seznam výstavy děl Vasila V. Veresčagina(1/22)
*Seznam výšek v Čechách, jež v letech 1877 až 1879 od c.k. voj. zeměpisného ústavu trigonometricky stanoveny byly(1/174)
*Seznam zaslaných obrazů do umělecké výstavy společnosti vlastenských přátel umění v Praze(1/34)
*Seznam zaslaných obrazů do umělecké výstavy společnosti vlastenských přátel umění v Praze v hořejších místnostech sálu žofínského(1/58)
*Seznání, rozbírání, skládání, zachowání a čistění ručnice s hladkou hlawní a komorní pussky(1/50)
*Sfinx(1/163)
*Schatten und Licht(1/365)
*Schematismus der Bierbrauereien in Böhmen, Mähren und Schlesien(1/37)
*Schematismus für das Königreich Böheim(1/1623)
*Schematismus für das Königreich Böhmen(1/573)
*Schematismus obecného školstva na Moravě(1/136)
*Schematismus školních úřadův, škol obecných, středních a ústavů učitelských, pak průmyslových a hospodářských škol na Moravě 1895(1/326)
*Schematismus velkostatků v království Českém(1/1278)
*Schematismus, vydaný výborem zemským království Českého v červenci 1898(1/259)
*Schilder-Schau(1/712)
*Schiller(1/972)
*Schillerova Panna Orleanská(1/196)
*Schillerovy Vycházky po Praze a okolí.(1/70)
*Schlesiens Landesvertretung und Landeshaushalt (von ihren Anfängen bis zur neuesten Zeit)(1/592)
*Schneeblumen(1/252)
*Schneller Rathgeber bei Zahlungen zunächst für Fremde in den böhmischen Bädern, oder, Unentbehrlischer Rathgeber für Jedermann(1/50)
*Schoedlerova Kniha přírody(1/1056)
*Schul- und Erziehungsreden(1/326)
*Schulatlas(1/60)
*Schule der böhmischen Sprache für Deutsche.(1/180)
*Schule der böhmischen Sprache für Deutsche.(1/124)
*Schulkarten(1/54)
*Schusterův Biblický dějepis starého i nového zákona pro obecné školy(1/215)
*Schwarzwaldau(1/482)
*Sibiřské črty Vladimíra Korolenka(1/156)
*Sibiřské povídky(1/146)
*Sibiřští vypovězenci(1/97)
*Sídlo Laureacenského metropolity ve Velehrado-Děvině s církevní provincií moravsko-panonskou, od času Římanův až do vyvrácení Velehradu(1/81)
*Sieben Jahre in Süd-Afrika(1/1089)
*Síla a hmota, aneb, Hlavní rysy přirozeného světového řádu jakož i mravouky na něm založené(1/259)
*Síla parní a její působení(1/72)
*Silas Marner, tkadlec z Raveloe(1/339)
*Silber-Pappeln(1/106)
*Silber-Rosen(1/139)
*Silhouetty(1/110)
*Silhouetty mužů(1/134)
*Silhouetty z Prahy(1/74)
*Silné ženy(1/95)
*Silný Vašek(1/18)
*Silozpyt v obrazech pro školu a dům, třicet velkých tabellí v barvotisku s předměty silozpytnými z obecného života, z oboru průmyslu a obchodu, vědy i umění(1/90)
*Silvia Pellika O povinnostech člověka(1/90)
*Síly přírody a užívání jich(1/420)
*Sion(1/346)
*Sippurim(1/98)
*Sirena(1/158)
*Sirotám příbramským(1/46)
*Sirotci, anebo, Bůh spomáhá ponjženým, newinně ssužowaným, srážj wssak w prach zlosyny ohawné(1/136)
*Sirotek(1/286)
*Sirotek(1/29)
*Sirotek, aneb, Nechte maličkých přijíti ke mně(1/109)
*Sirotkové Neapolští(1/188)
*Sirotkové v pralese(1/100)
*Sitten, Gebräuche und Trachten der Bewohner des osmanischen oder türkischen Reiches(1/224)
*Sittensprüche und Lebensregeln zu Vorschriften und zum Diktandoschreiben für öffentliche und Privatlehrer(1/156)
*Six Polonaises originales avec Trios pour le Piano-Forte(1/11)
*Sjezd a jiné novelly(1/216)
*Skaláci(1/409)
*Skalak(1/58)
*Skalní duch, aneb, Tajné zločiny hraběnky z Warburgu(1/1315)
*Skály(1/298)
*Skály Prachovské(1/38)
*Skarb zaczarowany(1/26)
*Skizze zu einem biologisch-harmonischen Natursysteme(1/23)
*Skizzy a studie novelistické(1/149)
*Skladba (syntaxis) jazyka latinského s připojenými příklady českými ku překládání na jazyk latinský a s úlohami k stilistickým cvičením.(1/196)
*Skladba jazyka českého(1/154)
*Skladby Smetanovy(1/132)
*Skláři(1/375)
*Sklizeň rostlin hospodářských(1/117)
*Skončení třicetileté války, čili, Obležení Prahy od Švédů(1/114)
*Skotský zámek(1/118)
*Skromný románek a jiné povídky(1/266)
*Skřipec na české nevěrce a svobodomyslníky, čili, Objasněná a odůvodněná "Lež a pravda o sv. Janu Nepomuckém"(1/70)
*Skřivánek(1/160)
*Skřivánek(1/88)
*Skutečná Oběť před Bohem(1/320)
*Skutky apoštolské(1/304)
*Skvrny i paprsky(1/306)
*Skvrny na slunci(1/96)
*Slabikář(1/63)
*Slabikář a první čítanka pro katolické školy v císařství Rakouském(1/88)
*Slabikář pro školy obecné(1/118)
*Sladkovodní mechovky země České(1/66)
*Slaměné srdce(1/144)
*Slanské obrázky(1/256)
*Slaný a okolí