System Kramerius
Document types
Alphabet
Title selection
Title
Volume
Issue
  Previous Issue Next Issue  
First Issue Go to 5 Issues back /2  Go to 5 Issues forward Last Issue  
Page
 
PDF
page range: (max. 20)
-
 
search in actual issue
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

Komunikat Vykonavchoi komisii ukrains'kykh emihrants'kykh orhanizatsii v CH.S.R. - 1930
* Date of Publication of the Item:
18.6.1930

* Periodical Item Number:
2

* Periodical Item Type:
Periodical Issue

* Main Title:
Komunikat Vykonavchoi komisii ukrains'kykh emihrants'kykh orhanizatsii v Chekhoslovats'kii respublitsi v spravi mizhnarodnikh (nansenivs'kykh) pashportiv


* URI:
http://kramerius.nkp.cz/kramerius/handle/ABA001/1644375Periodical Page: (1) 2