System Kramerius
Document types
Alphabet
Monograph selection
 
Advanced Search

©2003-2010
Developed under GNU GPL by Qbizm, NKČR and KNAV

*J. Arbesa Mravokárné románky(1/378)
*J. Arbesa Povídky a kresby.(1/247)
*J. Ex. hrabě František Thun z Hohenšteina, c. k. místodržící v království Českém(1/1156)
*J. F. Kirchner’s praktische Anweisung zur Gartenkunst : besonders von Treibung der Ananasse, Weintrauben, Pfirsiche, Melonene, Spargel, frühen Erdbeere und aller Obstarten, sowie auch frühen Gemüses und der holländischen Blumen(1/302)
*J. Karáska Stručný návod ku pěstování květin v pokoji(1/316)
*J. Schimáka Služebná instrukce pro úředníky hospodářské, lesnické i jiné zřízence na velkostatcích(1/293)
*J. Wlčkowského Jeftowna aneb slib wéwody(1/134)
*J.A. Komenského Fysika(1/44)
*J.A. Komenského Kšaft umírající matky Jednoty Bratrské(1/28)
*J.A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce, to jest, Světlé vymalování, kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, ...(1/190)
*J.A. Komenského Modlitby křesťanské, totiž modlitby každodenní, nedělní ... ze spisů Jana Amosa Komenského v jedno sebrané(1/240)
*J.A. Komenského Renuntiatio mundi, to jest: Výhost světu(1/12)
*J.A. Komenského Řeč o vzdělávaní vtipu, mluvená ve větší síni školy Patacké dne 24. listopadu 1650(1/28)
*J.B. Malého Sebrané Báchorky a powěsti národní.(1/181)
*J.C. Andersena vybrané pohádky, povídky a báchorky pro mládež a přátele její(1/246)
*J.F. Kubešův Všeobecný gratulant(1/180)
*J.G. Courcelle-Seneuila Základové živnostnictví(1/107)
*J.G. Sommers Kleines Verteutschungswörterbuch, oder, Anleitung, die in Teutschen am häufigsten vorkommenden Wörter aus fremden Sprachen richtig aussprechen, verstehen und schreiben zu lernen(1/246)
*J.J. Stankovského Drobné povídky(1/457)
*J.J. Stankovského Solové výstupy, žerty a deklamace(1/148)
*J.L. Hrdiny Povídky, obrázky a humoresky(1/764)
*J.N. Sýkory Výtah z německé mluvnice(1/215)
*J.P. Jöndlovo Poučení o stavitelství pozemním(1/522)
*Jablka mladosti(1/18)
*Jack(1/588)
*Jádra v oříškách(1/77)
*Jádro katolického náboženství(1/304)
*Jádro socialismu(1/72)
*Jahrbuch für Lehrer, Eltern und Erzieher(1/1815)
*Jahůdky ze slovanských lesů(1/168)
*Jak bychom měli na malém statku hospodařiti a jakých prostředků se uchopiti, bysme svůj stav rolnický povznesli(1/112)
*Jak dosáhneme dlouhého věku?(1/302)
*Jak hráli o králi Vácslavu(1/82)
*Jak jsem se octl v Americe(1/192)
*Jak laskavá matka aneb pěstounka vychovává 3-6leté dítky(1/72)
*Jak píší historii českého umění(1/51)
*Jak sázeti do loterie, bychom zcela jistě vyhráli(1/16)
*Jak se kdy v Čechách tancovalo(1/447)
*Jak se měnily a ustálily meze Čech a Rakous dolních(1/16)
*Jak se odnárodnilo horní Povltaví(1/28)
*Jak se stryk Bečka v moři koupal(1/54)
*Jak se vám líbí(1/127)
*Jak se vypočítávají cenné papíry ve Vídeňském bursovním lístku znamenané?(1/167)
*Jak si pomůžeme k dešťům, hojné rose, chtíce sobě úrodu zemskou zvětšiti, a jak bychom se proti přívalům a povodni chrániti mohli(1/84)
*Jak si usteleš, tak si lehneš(1/152)
*Jak táhla mračna(1/151)
*Jak žíti(1/336)
*Jak život jde(1/204)
*Jaká jest dějinná půda hnutí husitského?(1/50)
*Jaké a jak veliké jsou nové daně?(1/206)
*Jaké budou nové míry a váhy od roku 1876 v Rakousku výhradně užívané?(1/36)
*Jako sen(1/136)
*Jakobín(1/84)
*Jakuba Benygna Bossueta biskupa meldenského Přjběhowé o změnách cýrkwj protestantských.(1/572)
*Jaký má býti náš byt?(1/36)
*Jaký pán, taký sluha(1/136)
*Jan Amos Komenský(1/160)
*Jan Amos Komenský(1/165)
*Jan Amos Komenský(1/32)
*Jan Bahenský(1/204)
*Jan Bohomysl(1/103)
*Jan Brázda, sedlák ze Zlámané Lhoty, v půtce se sedlákem Alfonsem Šťastným, čili, Kratochvilné a velmi poučlivé dopisy o přeukrutné učenosti kandidáta filosofie Alfonsa Šťastného, sedláka v Padařově, uložené v jeho nejnovějším spisu "Ježíš a jeho poměr ku křesťanství(1/132)
*Jan Dominik Larrey(1/30)
*Jan Gutenberg, wynálezce knihtiskařstwj(1/138)
*Jan Heiling(1/72)
*Jan Hodějovský z Hodějova(1/74)
*Jan Hus(1/150)
*Jan Hus(1/68)
*Jan Hus(1/139)
*Jan Kollár(1/293)
*Jan Kollár, pěvec slovanské vzájemnosti(1/128)
*Jan Krátký v Kalifornii(1/64)
*Jan Lotarinský(1/49)
*Jan Nepomucký(1/116)
*Jan Pancéř(1/300)
*Jan Pašek z Vratu(1/192)
*Jan Poctiwa(1/132)
*Jan Přibyl(1/503)
*Jan Roháč z Dubé(1/104)
*Jan Sachs(1/104)
*Jan Slavík, čili, Život mladého řemeslníka(1/268)
*Jan Sluníčko, národní učitel(1/209)
*Jan Švehla(1/179)
*Jan Tomáš Pěšina z Čechorodu(1/27)
*Jan Výrava(1/134)
*Jan z Dubé(1/106)
*Jan Žižka(1/45)
*Jan Žižka z Kalichu(1/116)
*Jana A. Komenského Nejnovější metoda jazyků(1/431)
*Jana Amosa Komenského Didaktika(1/296)
*Jana Amosa Komenského Didaktika, to jest, Umění umělého vyučování(1/268)
*Jana Amosa Komenského Didaktika, to jest, Umění umělého vyučování.(1/340)
*Jana Amosa Komenského Harmonie, aneb, Rozjímání o umučení, smrti, pohřbu i vzkříšení Pána našeho Ježíše Krista, sebrána ze všech čtyr evangelistu a v jistý pořádek uvedena(1/501)
*Jana Amosa Komenského Hlubina bezpečnosti, aneb: Světlé vyobrazení, jak v samém jediném Bohu a pokorném se jemu na všecku jeho vůli oddání a poddání všeckna dokonalá přítomného života bezpečnost, pokoj a blahoslavenství záleží(1/262)
*Jana Amosa Komenského Informatorium školy mateřské, to jest, Pořádná a zřetedlná zpráva, kterak rodičové pobožní ... nejdražší svůj klénot, dítky své milé ... na spasení vésti a cvičiti mají(1/96)
*Jana Amosa Komenského Kázání(1/405)
*Jana Amosa Komenského Krátké dějiny církve slovanské(1/101)
*Jana Amosa Komenského Poslední vůle, aneb, Kšaft, v němž upřímné o sobě i věcech svých činí vyznání, jakž též i užitečné krajanům svým dává napomenutí(1/18)
*Jana Amosa Komenského Přemýšlování(1/193)
*Jana Amosa Komenského Sebrané spisy vychovatelské(1/349)
*Jana Amosa Komenského Theatrum universitatis rerum(1/100)
*Jana Amosa Komenského Umění kazatelské(1/125)
*Jana Arnda Zahrádka Ragská, plná křesťanských ctnostj, genž skrze wraucné, nábožné a potěssitedlné modlitby do dusse wsstjpené býti magj(1/423)
*Jana Bunyána cesta Křesťana Z města Zkázy do blahoslawené wěčnosti(1/368)
*Jana Bunyana Cesta křesťana z města zkázy na horu Sion(1/360)
*Jana Ev. Kosiny Drobné spisy(1/248)
*Jana Havelky Vybrané spisy vychovatelské a vyučovatelské(1/181)
*Jana Jowiána Pontána Knihy o statečnosti wálečné neb rekowské, též domácý neb křesťanské(1/140)
*Jana Kaprasa Sebrané rozpravy psychologické(1/221)
*Jana Kořjnka, welebného kněze z Towaryšstwa Ježjssowa, l. P.1675 w Praze na swětlo wysslé Staré Paměti Kuttnohorské(1/314)
*Jana Ladislawa Pyrkera Perly poswátné(1/216)
*Jana Lepaře Všeobecný dějepis k potřebě žáků na vyšších gymnasiích českoslovanských.(1/808)
*Jana Miltona Ztracený rág(1/642)
*Jana Pravoslava Koubka Sebrané spisy veršem i prozou.(1/970)
*Jana Slawomíra Tomíčka Děje anglické země(1/431)
*Jana Slawomíra Tomíčka Doba prwního člowěčenstwa, aneb, Auplnější wylíčení stawu prwního pokolení lidského(1/263)
*Jana Swatopluka Presla Počátkové rostlinoslowí(1/584)
*Jana Swatopluka Presla Wšeobecný rostlinopis, čili: popsání rostlin ....(1/2106)
*Jana Wégha nábožné a horliwé Modlitby pro ewangelické křesťany(1/399)
*Jana z Hvězdy Sebrané spisy.(1/1285)
*Jangada(1/312)
*Janko Borislavič(1/275)
*Jánošík.(1/196)
*Janua linguarum reserata aurea, sive seminarium linguarum et scientiarum omnium ...(1/280)
*Janus(1/248)
*Japan(1/56)
*Jarbor a Mjroslava(1/52)
*Jaré listy(1/170)
*Jaré mládí(1/35)
*Jarmila(1/46)
*Jarní bouře(1/355)
*Jarní bouře(1/246)
*Jarní květy(1/131)
*Jarní ohlasy(1/47)
*Jarní vody(1/176)
*Jaro(1/83)
*Jarohněw z Hrádku.(1/476)
*Jaromíra Radimská(1/52)
*Jaromjr(1/157)
*Jaromjrowa prwnj Knjha ke Čtenj(1/96)
*Jaronka, kněžna Kokořinská(1/56)
*Jaroslav(1/204)
*Jaroslav Dolanský, čili, Utrpením ku blahu(1/98)
*Jaroslav Šternberk(1/640)
*Jaroslav Vrchlický jako učitel lidstva(1/171)
*Jaroslav Zásmucký.(1/374)
*Jaroslava(1/115)
*Jaroslaw Šternberg w bogi proti Tatarům(1/160)
*Jaroslaw Witiez na Tatary(1/16)
*Jarossjn a a Swatawa(1/20)
*Jasem a šerem(1/84)
*Jasnovidce, neboli, Obrázky z Norska(1/227)
*Jean Baudry(1/82)
*Jean Gutenberg, ne en 1412 a Kuttenberg en Boheme, Bachelier és arts a l'Université de Prague, promu le 18 novembre 1445, inventeur de l'imprimerie a Mayence en 1450(1/104)
*Ječmen a druhy jeho(1/48)
*Ječmen, jeho posuzování, pěstování a zušlechťování(1/121)
*Jedenácté přikázání(1/96)
*Jedináček(1/80)
*Jedině pravý židovsko-chaldejský snář(1/10)
*Jedlé a škodlivé houby ve svých nejdůležitějších tvarech(1/136)
*Jednací řád zemského jubilejního úvěrního fondu císaře a krále Františka Josefa I. ku podpoře malovýrobců zemědělských(1/48)
*Jednání a dopisy konsistoře katolické i utrakvistické.(1/806)
*Jednání VIII. všeobecného sjezdu záloženského odbývaného dne 31. října a 1. listopadu 1880 v Praze(1/75)
*Jednota bratrská v prvním vyhnanství(1/328)
*Jednota svatého dětství Pána Ježíše a dítky pohanské(1/274)
*Jednoženství a mnohoženství(1/52)
*Jeho cís. a král. Výsosť arcivévoda Karel Ludvík(1/39)
*Jeho eminencí kardinála Wisemana Fabiola, čili, Církev v katakombách(1/592)
*Její mladší bratr(1/142)
*Jen po proudu!(1/111)
*Jen poctivě!(1/52)
*Jen výš!(1/232)
*Jenerál a profesor(1/96)
*Jenom ne do lázní!(1/116)
*Jenom ne písemně!(1/59)
*Jeptiška(1/860)
*Jeskyně, aneb Příhody hrabat Sokolowských(1/174)
*Jesličky(1/20)
*Jessonda(1/48)
*Jestřáb contra Hrdlička(1/130)
*Jesuita(1/90)
*Jesuité(1/52)
*Ještě slovo o Národním divadle(1/22)
*Ježíš a jeho poměr ku křesťanství(1/200)
*Ježíš na kříži(1/31)
*Ježíš přítel dítek(1/253)
*Ježíš ve světle pravdy a ve světle zdravého rozumu(1/226)
*Ježíšek(1/360)
*Ježjš Kristus, wzor dokonalosti(1/108)
*Ježjš, Spasitel swěta, nebo, Ewangelia swatá nedělnj a swátečnj s wyswětlenjm obraznjm a slownjm(1/174)
*Jidáš Iškariotský(1/104)
*Jih(1/1039)
*Jih(1/500)
*Jihoslovanské povídky(1/160)
*Jihovýchodní Čechy(1/2)
*Jihozápadní Čechy(1/2)
*Jiljího Vrat. Jahna působení literární a politické(1/50)
*Jinak hlava, jinak srdce(1/64)
*Jindra(1/350)
*Jindřich Flood, řečník a politik irský - 1732-91(1/40)
*Jindřich Fügner(1/67)
*Jindřich IV. z Hradce(1/156)
*Jindřich z Lipé(1/39)
*Jindřicha Zschokka Novelly humoristické(1/310)
*Jindřichův Hradec(1/24)
*Jiné tři povídky(1/358)
*Jinoch a jeho poměr k dívce, čili, Umění, kterak jinoch může zalíbiti se mladým dámám a tím co nejdříve oženiti se za ženu s nejlepšími vlastnostmi(1/40)
*Jiný vzduch(1/122)
*Jiří Miloslavský, aneb Rusové roku 1612.(1/368)
*Jiří z Poděbrad(1/312)
*Jiřího Sixay-e Křesťanská naučení a modlitby(1/612)
*Jiřího Sloty Rajeckého Básnické spisy(1/259)
*Jiřího Volného Písně kratochvilné(1/102)
*Jiřík, malý umělec, jako vítěz nad životem(1/97)
*Jiřina(1/412)
*Jiskry a plamínky(1/95)
*Jiskry na moři(1/146)
*Jistá a skussená Lékařstwí koňská(1/64)
*Jitka, hraběnka Toggenburská(1/113)
*Jitřenka(1/207)
*Jitřenka, čili, První biblická čítanka pro útlou mládež(1/178)
*Jitřní písně(1/72)
*Jména místní v Hoře Kutné a v okolí(1/40)
*Jo. Amos Comenius Graeco latinus usui studiosae juventutis accommodatus(1/173)
*Joannes Franciscus Löw ab Erlsfeld(1/40)
*Joannis Amos Comenii Orbis pictus(1/86)
*Joannis Amos Comenii Orbis pictus(1/86)
*Joaquin Dyk, aneb, Dědictví Aztékův(1/432)
*Joh. Amos. Comenii Orbis sensualium pictus quadrilinguis(1/476)
*Johana pasačka epnellská(1/400)
*Johann Dotzauer's Topographie der Stadt Graßlitz sammt Ortschaften im Jahre 1821(1/48)
*Johann Gottfried von Herder's älteste Urkunde des Menschengeschlechts(1/383)
*Johann Gottfried von Herder's Älteste Urkunde des Menschengeschlechts(1/319)
*Johann Gottfried von Herder's Älteste Urkunde des Menschengeschlechts(1/698)
*Johann Gottfried von Herder's Erläuterungen zum neuen Testamente(1/262)
*Johann Gottfried von Herder's Verstand und Erfahrung, Vernunft und Sprache(1/420)
*Johann Ignaz Penkers Kritische Blicke in das Wesen des Chemismus(1/188)
*Johann Quirin Jahn's, ..., Abhandlung über das Bleichen und die Reinigung der Oele zur Oelmalerey; wie auch über die Grundstoffe, die Farben, die Erhaltung der Oelgemaelde und die noethigen Firnisse(1/80)
*Johannes Huss(1/104)
*Johannes Kepler(1/903)
*Johanneum, ústav pro vychování, vzdělání a zaopatřování učenníků(1/64)
*Johannita(1/191)
*Jolanta, aneb : obnowená důwěra(1/48)
*Jonatan Frok(1/100)
*Jos. Jiřího Stankovského Sólové výstupy, žerty a deklamace(1/148)
*Jos. Kaj. Tyl(1/626)
*Jos. Kaj. Tyl, jeho snažení a působení(1/121)
*Josafat syn Indického krále(1/168)
*Josef a bratří jeho(1/30)
*Josef a bratřj geho(1/54)
*Josef Egyptský(1/78)
*Josef Jungmann(1/132)
*Josef Jungmann(1/26)
*Josef Jungmann(1/52)
*Josef Kajetan Tyl(1/65)
*Josef v Egyptě(1/36)
*Josef Vlastimil Kamarýt(1/88)
*Josef Wolston, sslechetný námořnjk(1/268)
*Josefa Bilczewského Archeologie křesťanská ve službách dějin církevních a věrouky(1/506)
*Josefa Flavia O Wálce Židowské a wlastní žiwotopis(1/702)
*Josefa Frant. Smetany Wšeobecný dějepis občanský.(1/1180)
*Josefa Jaroslava Kaliny Básnické spisy(1/187)
*Josefa Jungmanna Historie literatury české(1/779)
*Josefa Jungmanna Sebrané drobné spisy(1/946)
*Josefa Jungmanna Sebrané spisy weršem i prosau(1/405)
*Josefa Kaj. Tyla Sebrané spisy.(1/5378)
*Josefa Kořenského Cesty po světě. Plavba do Nového světa.(1/226)
*Josefa Kořenského Cesty po světě. Z Číny oklikami do vlasti.(1/341)
*Josefa Kořenského Cesty po světě. Žaponsko.(1/238)
*Josefa Mánesa Orloj(1/62)
*Josefa Smetany Sjlozpyt, čili, Fysika(1/477)
*Josefa Wenziga Sebrané spisy.(1/1125)
*Joseff Egiptský(1/144)
*Joseph Kottnauer's vollständiger neuer prager Briefsteller, in allen Vorfällen und Geschäften des gesellschaftlichen Lebens(1/432)
*Jošt z Rosenberka a jeho doba(1/124)
*Jozeff Černoweský(1/232)
*Jozefka, anebo, Podiwné schledánj(1/32)
*Jsou-li duchové?(1/42)
*Jubilejní almanah českého učitelstva na Moravě a ve Slezsku na svatomethodějský rok 1885(1/168)
*Jubilejní kniha(1/772)
*Jubilejní Památník na oslavu čtyřicetiletého panování Jeho Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I(1/202)
*Jubilejní výroční zpráva padesátiletého trvání reálky a gymnasia v Kladně(1/54)
*Jubilejní výstava zemská království Českého v Praze 1891(1/900)
*Jubilejní zpráva Státní čs. průmyslové školy v Kladně(1/68)
*Judiciorum saxonicorum per Moraviam sept. Silesiam austr. acta, nexus(1/318)
*Judita(1/106)
*Jules Gerard, proslulý lvobijce(1/55)
*Julius a Pamfilius, nebo, Kráčejte ve světle, pokud je světlo(1/72)
*Julius Caesar(1/129)
*Julius Caesar.(1/594)
*Junáci na Otavě(1/192)
*Junácké kresby černohorské.(1/184)
*Junácké kresby černohorské.(1/196)
*Junácké písně národa bulharského.(1/420)
*Junges Leben und Streben(1/184)
*Jurij Kozják, slovinský janičar(1/185)
*Justiniana ciesaře Ustanovenie a naučenie, neb, Prvniech počátkuov práv městských knihy čtvery(1/453)